Benzenamine, 2-[(4-methylphenyl)thio]-N-[(2-nitrophenyl)methylene]-

Benzenamine, 2-[(4-methylphenyl)thio]-N-[(2-nitrophenyl)methylene]-