3,4-Dichloro-5,6-diphenylpyridazine

3,4-Dichloro-5,6-diphenylpyridazine