7-(2-Chloroethoxy)-3-phenyl-4H-chromen-4-one

7-(2-Chloroethoxy)-3-phenyl-4H-chromen-4-one