4-Dichloromethyldimethylsilyloxyhexadecane

4-Dichloromethyldimethylsilyloxyhexadecane