1-Dimethyl(chloromethyl)silyloxyhexadecane

1-Dimethyl(chloromethyl)silyloxyhexadecane