N-[4-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-3-chlorophenyl]acetamide

N-[4-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-3-chlorophenyl]acetamide