2-Ethoxycarbonyl-2-demethylcolchicine

2-Ethoxycarbonyl-2-demethylcolchicine