10-hydroxy-2,5-dimethoxy-7-methylanthracene-1,4-dione

10-hydroxy-2,5-dimethoxy-7-methylanthracene-1,4-dione