2-(Chloromethyl)-4,4-diphenyl-4H-3,1-benzoxazine

2-(Chloromethyl)-4,4-diphenyl-4H-3,1-benzoxazine