Benzoic acid, 4-[(E)-[(4-nitrophenyl)methylene]amino]-, ethyl ester

Benzoic acid, 4-[(E)-[(4-nitrophenyl)methylene]amino]-, ethyl ester