8-Amino-6-[4-chlorobenzyloxy]lepidine

8-Amino-6-[4-chlorobenzyloxy]lepidine