2-(4-Methylphenyl)-4,6-dinitro-2H-indazole

2-(4-Methylphenyl)-4,6-dinitro-2H-indazole