6-Chlorobenzo(a)phenothiazin-5-one

6-Chlorobenzo(a)phenothiazin-5-one