7-Benzyl-6-methyl-2-phenylindolizine

7-Benzyl-6-methyl-2-phenylindolizine