5-(p-Aminophenyl)-4-(p-methoxyphenyl)-2-thiazolamine

5-(p-Aminophenyl)-4-(p-methoxyphenyl)-2-thiazolamine