5-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole

5-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole