6-methoxy-3-(4-nitrophenyl)chromen-2-one

6-methoxy-3-(4-nitrophenyl)chromen-2-one