5-(2-Chlorophenyl)-3-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

5-(2-Chlorophenyl)-3-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one