Benzenamine, N-[[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2-methyl-4-nitro-

Benzenamine, N-[[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2-methyl-4-nitro-