2-Bromo-5,8-dimethoxy-3-methyl-1-naphthol

2-Bromo-5,8-dimethoxy-3-methyl-1-naphthol