2-chloro-4-(4-methoxyphenyl)-6-phenylpyrimidine

2-chloro-4-(4-methoxyphenyl)-6-phenylpyrimidine