Ethyl 4-((4-(dimethylamino)benzylidene)amino)benzoate

Ethyl 4-((4-(dimethylamino)benzylidene)amino)benzoate