3-Phenyl-7,8,9,10-tetrahydrothieno[2',3':4,5]pyrimido[1,2-a]azepin-4(6H)-one

3-Phenyl-7,8,9,10-tetrahydrothieno[2',3':4,5]pyrimido[1,2-a]azepin-4(6H)-one