2',5-Dichloro-2-(3-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzophenone

2',5-Dichloro-2-(3-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzophenone