(4-Methoxy-phenyl)-(1-propyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol

(4-Methoxy-phenyl)-(1-propyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol