Ethyl 4,7-dimethyl-8-phenylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylate

Ethyl 4,7-dimethyl-8-phenylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylate