N-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthio-1,2-carbazoledicarboximide

N-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthio-1,2-carbazoledicarboximide