4,5'-Bipyrimidine, 2,2'-dimethoxy-4',6-bis(methylthio)-

4,5'-Bipyrimidine, 2,2'-dimethoxy-4',6-bis(methylthio)-