2-Chloro-5-methoxy-4,6-diphenylpyrimidine

2-Chloro-5-methoxy-4,6-diphenylpyrimidine