5-Benzoyl-1,3,4-triphenyl-1-cyclopentene

5-Benzoyl-1,3,4-triphenyl-1-cyclopentene