(Methoxy-1-propynylmethylene)pentacarbonyltungsten

(Methoxy-1-propynylmethylene)pentacarbonyltungsten