1,5-Diformyl-2,6-dimethoxy-anthracene

1,5-Diformyl-2,6-dimethoxy-anthracene