9,10-Diethyl-3,6-dimethoxyphenanthrene

9,10-Diethyl-3,6-dimethoxyphenanthrene