4,5,6-Trichloro-2-(2-chlorophenyl)pyrimidine

4,5,6-Trichloro-2-(2-chlorophenyl)pyrimidine