N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-benzoxazol-2-amine

N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-benzoxazol-2-amine