1,2,3-Triphenyl-3-vinyl-cyclopropene

1,2,3-Triphenyl-3-vinyl-cyclopropene