Dimethyl 4,4'-tetramethylenedibenzoate

Dimethyl 4,4'-tetramethylenedibenzoate