2-chloro-N-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-5-nitropyrimidin-4-amine

2-chloro-N-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-5-nitropyrimidin-4-amine