2-Chloro-N'-(1-methylethylidene)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)isonicotinohydrazide

2-Chloro-N'-(1-methylethylidene)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)isonicotinohydrazide