3-Methyl-5-(2-methylhexyl)-2-tridecylthiophene

3-Methyl-5-(2-methylhexyl)-2-tridecylthiophene