2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-5-(trifluoromethyl)aniline

2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-5-(trifluoromethyl)aniline