6-Ethyl-7-methoxy-2-methyl-3-phenyl-4H-chromen-4-one

6-Ethyl-7-methoxy-2-methyl-3-phenyl-4H-chromen-4-one