2-amino-4-[4-(dimethylamino)phenyl]-6-methoxypyridine-3,5-dicarbonitrile

2-amino-4-[4-(dimethylamino)phenyl]-6-methoxypyridine-3,5-dicarbonitrile