2-[(dimethoxyphosphorothioyl)oxy]-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile

2-[(dimethoxyphosphorothioyl)oxy]-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile