3,5-Dimethyl-1-(3-phenoxybenzyl)-1H-pyrazol-4-amine

3,5-Dimethyl-1-(3-phenoxybenzyl)-1H-pyrazol-4-amine