3-Chloro-10-methyl-7-nitro-10H-phenothiazine

3-Chloro-10-methyl-7-nitro-10H-phenothiazine