4,6-Bis(4-methoxyphenyl)pyrimidine

4,6-Bis(4-methoxyphenyl)pyrimidine