5-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-7-oxo-6-azabicyclo[3.2.1]octane-1,2,2-tricarbonitrile

5-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-7-oxo-6-azabicyclo[3.2.1]octane-1,2,2-tricarbonitrile