7-Chloro-7,12-dihydrobenzo[c]phenarsazine

7-Chloro-7,12-dihydrobenzo[c]phenarsazine