2-Iodo-1,3,5-trimethyl-4-nitrobenzene

2-Iodo-1,3,5-trimethyl-4-nitrobenzene